ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

 

 ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

 ЗАКОН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

 ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА 

 ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРОСВЕТИ

 ПРАВИЛНИК О ПЕДАГОШКОЈ НОРМИ СВИХ ОБЛИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА НАСТАВНИКА 

 ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ РАДА 

 ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ  

 ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

 ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ ИСПРАВАМА КОЈЕ ИЗДАЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА

 ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

 ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

 ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Контакт

Адреса: Техничка школа, Булевар Патријарха Павла 2, 17500 Врање

тел/факс: (+381)(17)400-645

ПИБ: 100549264

Матични број школе: 07138954

Жиро рачун: 840-1155666-07